SlovenskÖ½

Tento dokument predstavuje politickú základňu Pracovnej skupiny marxizmus – Arbeitsgruppe Marxismus (AGM). V tejto funkcii nastupujú Zásady na miesto doterajšej Politickej platformy, na základe ktorej sme sa v septembri roku 1994 zakladali (a ktorá vyšla v druhom čísle nášho časopisu Marxismus). Politickú platformu neberieme späť, sme však názoru, že vďaka svojmu tézovitému charakteru je menej vhodná na šírenie a sprístupnenie našich politických pozícií, ako viacej vysvetľujúce Zásady. Nový dokument sme jednohlasne prijali na našej 7. konferencii v januári roku 1999. Veríme, že tým dávame adekvátne odpovede na ústredné otázky, stojace pred robotníckym hnutím na prelome tisícročí. Spájame pritom to, čo – aj vo vymedzení k buržoáznym a stalinistickým karikatúram „marxizmu“ – považujeme za základné marxistické chápanie v spojení s určením základných pozícií v stratégii a taktike. Revolučné programy vo všeobecnosti nebývajú nadčasové. Ani v našich Zásadách azda nie je povedané posledné slovo. Nové skúsenosti môžu priniesť nevyhnutnosť pravdepodobných korektúr. V tomto zmysle chápeme tento dokument aj ako východisko pre diskusiu k novému formovaniu revolučných síl.